INFORMATIONSBLAD TILL ANDELSLAGSMEDLEMMAR 1/2018

Eftr många år av osäkerhet har vattenandelslagets situation nu klarnat. Juridiska hinder för inledande av byggnadsarbetena finns inte längre.

Vid andelslagets årsmöte den 14.6.2018 behandlades stadgeenliga ärenden och redogjordes för projektets nuvarande situation och planerade genomförande.

Styrelsen och den avgångne VD:n beviljades ansvarsfrihet.
Till styrelsemedlemmar valdes (inom parentes styrelsens interna val till uppgifter) Timo Numminen (sekreterare), Daniel Nyman (finansansvarig), Jan Sundberg, Kari Ketola (informationsansvarig) och Henrik Nysten (ordförande).
Den godkända verksamhetsplanen, om den förverkligas, betyder att byggnadsarbetet påbörjas år 2019.

Inom en nära framtid kommer styrelsen att precisera rutten för stamledningen och projektets kostandskalkyl samt kartlägga potentiella entreprenörer och projektchefer.

I och med att planerna preciseras kommer vi att kontakta de fastighetsägare via vars fastigheter stamledningen planeras att dras.

Vi kommer även att närma oss samtliga fastighetsägare i området för att få nya medlemmar till vårt vattenandelsag. Nu under sommaren är det rätt tid att berätta för grannarna om hur projektet framskrider och få dem att överväga saken och ansluta sig till andelslaget. Nu är Sibbe Coop verklighet, vi har vunnit alla gjorda besvär och kan äntligen gå framåt – vi kommer att få sötvatten och avlopp till vår skärgård.

Om inledandet av byggnadsarbetena besluts på ett extraordinärt andelslagsmöte. Målsättningen är att beslutet görs i år och arbetena inleds under år 2019.

Vattenandelslagets förnyade nätsidor öppnas under förhösten.

God fortsättning på sommaren

Styrelsen

PS. När din granne visar intresse för att ansluta sig till andelslaget går det lätt genom att skicka e-post till : henrik.nysten@welho.com.