Säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Sibbe vesihuolto-osuuskunta – Sibbe vattenservice andelslag . Osuuskunnan kotipaikka on Sipoo.

2 § Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten osuuskunnan määräämällä alueella. Osuuskunta voi tarvittaessa tarjota myös muita jäsenten kannalta hyödyllisiä palveluja. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää muutkin kuin jäsenet.

3 § Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Osuudet
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella.
Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on viisisataa (500) euroa. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous , joka voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään asiasta.
Osuuden merkintähinta voi olla osuuden nimellisarvoa korkeampi mutta sen pitää olla vähintään osuuden nimellisarvon suuruinen.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaan osuuskunnan omaan pääomaan, mikäli osuuskunnan kokous tai sen valtuuttama osuuskunnan hallitus ei toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta vähintään osuuden nimellisarvo on merkittävä omaan pääomaan .
Jäsenellä on lisäksi oltava vähintään viisi (5) osuuskunnan osuutta jokaista osuuskunnan kesävesiliittymää kohti ja vähintään
viisitoista (15) osuuskunnan osuutta jokaista osuuskunnan vesiliittymää kohti sekä niiden lisäksi vähintään kaksikymmentä (20)
osuuskunnan osuutta jokaista osuuskunnan jätevesiliittymää kohti.
Osuudet pitää maksaa osuuskunnan kokouksen tai sen valtuuttaman osuuskunnan hallituksen päättämän aikataulun mukaisesti ja niiden täytyy olla kokonaan maksettu ennen liittymissopimuksen hyväksymistä.
Osuuskunnan jäsenellä on yksi (1) ääni osuuskunnan kokouksissa.
Osuuskunnan jäsenen jäsenyyden loppuessa hänelle maksetaan osuuksien palautusta osuuskuntalaissa säädetyllä tavalla mutta kuitenkin enintään yhdestä (1) osuudesta maksettu merkintähinta.

5 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenen on suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostoa, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista tahi
muuta 2 § : ssä mainitun tarkoituksen toteuttamista varten. Tätä maksua, joka peritään jäseniltä samojen perusteiden mukaan, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten yhtenä tai useampana erana suoritettavaksi yhteensä enintään neljän (4) osuuden merkintähinta.
Osuuskunnan kokouksen on samalla päätettävä , palautetaanko ylimääräinen maksu ja mahdollisen palautuksen aikataulusta .
Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä , ellei sen hyväksymisen puolesta ole kokouksessa annettu kaksi kolmasosaa (2/3)
äänestykseen osallistuneiden äänistä.

6 § Vararahasto ja muut rahastot
Osuuskunnalla on vararahasto . Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä , josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta.
Vararahastoa on kerrytettävä vähintään 2 500 euroon.
Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muita rahastoja.

7 § Ylijäämä
Jakokelpoinen ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelujen käyttämisen suhteessa, osuuksien suhteessa tai muulla osuuskunnan hallituksen esittämällä perusteella.
Osuuskunnan kokous päättää ylijäämän jakamisesta . Se ei voi päättää ylijäämän enemmästä jakamisesta, kuin osuuskunnan hallitus on ehdottanut.

8 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista eivätkä veloista.

9 § Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen ja kunnossapito
Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää vesi- ja viemärijohdot sekä pumppaamot ja niihin liittyvät laitteet hallituksen päättämään liittymiskohtaan saakka.

10 § Jäsenen velvollisuudet
Osuuskunnan vesi – ja viemäriverkostoon liittyvä jäsen on velvollinen :
1 . Tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen osuuskunnan palvelujen käyttämisestä;
2 . Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesi – ja viemärilaitokseen liittymisestä ja sen käytöstä;
3 . Luovuttamaan korvauksetta maa- tai vesialuetta osuuskunnan vesi ja viemärijohtojen sekä pumppaamojen rakentamista , korjaamista ja uusimista varten;
4 . Luovuttamaan korvauksetta liittymän tarvitseman kiinteistökohtaisen sähkön;
5 . Sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi – ja viemäriverkostoon liitetyt johdot ja laitteet.

11 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään , milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tahi se muutoin lain mukaan on pidettävä.
Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta muuta määrätä , se mielipide , jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla , mutta muissa tapauksissa tulee voimaan se mielipide , johon puheenjohtaja on yhtynyt. Ellei vaaleissa , milloin tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä , toimitettakoon niistä ehdokkaista , joita äänestyksessä on kannatettu , uusi äänestys ja katsottakoon silloin valituksi se , jonka saama äänimäärä on suurin.
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä , miten äänet ovat jakautuneet.
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

12 § Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 . Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa , jotka samalla toimivat äänten laskijoina;
2 . Todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muuten laillinen;
3 . Esitetään hallituksen vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;
4 . Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5 . Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6 . Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä;
7 . Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;
8 . Päätetään osuuden merkintähinta tai valtuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään asiasta;
9 . Päätetään vesi- , jätevesi- ja muiden maksujen suuruus tai vakuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään asiasta;
10 . Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet ja mahdolliset varajäsenet hallitukseen;
11 . Valitaan toistaiseksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan Sijainen .
12 . Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla kunkin jäsenen osuuskunnalle ilmoittamalla osoitteella.
Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 § : ssä mainittua asiaa , kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta . Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla kunkin jäsenen osuuskunnalle ilmoittamalla osoitteella.

14 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7)henkilöä , jotka valitaan toimiinsa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä . Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi.
Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen puolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja saadaan valita hallitukseen siihen katsomatta, onko hän osuuskunnan jäsen.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15 § Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn . Jos hallituksen jäsen on estynyt , hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn .
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan , se mielipide , johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla . Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa . Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle , jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii . Toimitusjohtajalla on , vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa , jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä .

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat :
1) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista ;
2) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia;
3) päättää osuuskunnan henkilökunnan paikkaamisesta ;
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ;
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita .
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja , jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen . Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan .
Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla .

16 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja , jonka ottaa ja erottaa hallitus .

17 §Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen muut jäsenet kaksi yhdessä .
Hallitus voi antaa osuuskunnan edustamisen myös osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta .

18 § Tilintarkastajat
Osuuskunnalle voidaan tarvittaessa valita tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja .

19 § Toiminnantarkastajat
Jos osuuskunnalla ei ole tilintarkastajia , osuuskunnalle valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen .

20 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi . Kultakin tilikaudella on laadittava tilinpäätös . Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

21 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
Osuus saadaan siirtää , mutta jäsenyyttä ei voida siirtää toiselle . Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle , on siirronsaaja , joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset , hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi . Siirronsaajalle , joka kuuden (6) kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, siirtyvät kaikki siirtäjällä olleet jäsenyyden edut ja velvollisuudet.

22 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla , jolle oikeus tämän osuuteen on siirtynyt , on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän yhden (1) vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajalle, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi , siirtyvät kaikki vainajalla eläessään olleet jäsenyyden edut ja velvollisuudet .

23 § Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle.

24 § Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
1 . Jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan;
2. Jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti;
3 . Jos jäsen toimii liittymissopimuksissa mainittujen kulloinkin voimassa olevien määräysten vastaisesti ;
4 . Jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

25 § Osuuskunnan purkaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä , elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa (2) perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänistä .
Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty .

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen , tulee niiden välillä olla vähintään kuukauden aika .

26 § Varojen jakautuminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

27 § Erimielisyydet
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

28 § Sääntöjen muuttaminen
Osuuskunnan sääntöjä voidaan muuttaa osuuskunnan kokouksessa . Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänistä.

29 § Yleismääräys
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia, vesihuoltolakia ja muita lakeja .