28.4.2020

Bästa andelslagsmedlem

Byggandet av vatten- och avloppslinjen fortskrider i stort sett enligt planerna.

Baslinjen på Söderkullalandet blir färdig om ungefär två veckor. Styrelsen har beslutat om en avvikelse från den rutt som tidigare fastställts. Vi avstår från den väst-öst riktade andelen på i Söderkullalandets nordöstra del. Anslutningarna i området nås med en alternativ rutt norr om Fladan och genom de åkrar som finns nordost om den. Den nya sträckningen finns utritad på bifogade karta.

Förändrigen är nödvändig av två orsaker. Den irsprungliga rutten var tekniskt mycket utmanande och således inte sepcielt kostnadseffektiv. Invid rutten fanns endast två potentiella nya anslutningar. De nya rutten är tekniskt betydligt enklare och invid den finns åtminstone över tio potentiella nya anslutningar. Den nya rutten blev möjlig i och med att en ny anslutning tecknades invid den.

Efter at baslinjen på söderkulalandet färdigställts på börjar entreprenören byggandet av vattenunderskridningarna. Detta arbete måste påbörjas eftersom giltighetstiden för det tillstånd som möjliggör byggandet går ut på hösten. Detta arbete beräknas ta två månader. I juli påbörjas installerandet av fastighetspumparna på Söderkullalandet. Målsättningen är att koppla in Söderkullalandet ivatten- och avloppsnätet på sensommaren.

Efter detta påbörjas byggandet i övriga områden. Takvedaholmen, Prästholmen, Björkholmen, Röysö och Sandholmen.

Gälllande Kråkö och Kråkören undersöker vi ännu olika alternativa ruttval. Enligt nuvarande plan (och tillstånd) skall dessa holmar nås med en lång vattenunderskridning från sydvästra delen av Norrkullalandet. Detta alternativ är fortfarande möjligt trots att början på vattenunderskridningen på Norrkullalandet är mycket utmanande och förutsätter mycket sprängning också i närheten av byggnader. Längs med denna rutt finns naturligtvis inga potentiella nya anslutningar.

Att andra alternativ är att bygga linjen landvägen längs Norrkullalandet ända till stugbyn i holmens östra del.För stugbyn är ansltuningen mycket viktig speciellt med tanke på områdets utveckling i framtiden. Även för andelslaget skulle det vara ändamålsenligt att få med en anslutning som konsumerar förhållandevis mycket vatten året om.

Förverkligandet av detta alternativ beror på hur många anslutningar som skulle finnas längs rutten.Styrelsen har strävat till att utreda det eventuella intresset för detta. Flere fastighetsägare har anmält sitt intresse och det återstår att se om de blir tillräckligt många.

Målsättningen är fortfarande att hela 1. skedet är tekniskt färdigt för utgången av detta år. Om det senare alternativet för Kråkös del förverkligas, kommer Kråkö att kopplas tll systemet först sommaren 2021. I och med att det så vi så är frågan om ”sommarvatten” har deta ingen prektisk betydelse för Kråköborna.

Styrelsen påminner också om att ”uppstädning” av terrängen (grävmaskinsnoggrannhet) sker först i samband med installeringen av fastighetspumparna eller efter detta, dock senast under sommaren 2021.
I enlighet med andelslagsmötets beslut ansvarar ägarna själv för byggandet av fastighetsanslutningen. Undantaget är fastighetspumpen, sm anskaffas och installeras av andelslaget. Ägaren kan naturligtvis bygga anslutningen själv, anlita den entreprenör som bygger stamröret eller anlita någon annan.

Den nuvarande entreprenören levererar pumparna till fastigheten. Före detta bör ägaren, om tanken är att anlita honom, komma överens om byggandet av fastighetsanslutningen. En representant för andelslaget (Robert Lindström) och ägaren bör komma överens om var pumpen installeras och rutten för fastighetsanslutningen.

De fastighetsägare som beställt en anslutning på Söderkullalandet kommer att få räkningen för 2. raten (7 000€) med förfallodagen 15.5.2020. För övriga områden blir betalning aktuell då erbetet når respektive områden.

I nuvarande förhållanden kan andelslagets årsmöte inte ordnas på det sätt som föreskrivs i stadgarna. Årsmöteshandlingarna kommer till påseende p åvåra nätsidor inom maj månad. Tidpunkten för årsmötet beror naturligtvis på Statsrådet och andra myndigheters direktiv.
Om styrelsen besluter att föreslå förändringar i rutten mot Kråkö, och i detta sammanhang påbörjande av skede 2 (stugbyn), förutsätter detta ett beslut av andelslagsmötet.

Vi tillönskar medlemmarna, med beaktande av rådande omständigheter, en trygg och trevlig sommar

Styrelsen