28.4.2020

Hyvä vesiosuuskunnan jäsen

Vesi- ja viemärilinjaston rakentaminen etenee pääosin suunnitelmien mukaan.

Runkoputkisto Söderkullalandetiin valmistuu noin kahden viikon päästä. Hallitus on päättänyt poikkeamasta linjaston aikaisemmin päätetyssä reitissä. Luovumme länsi-itä suuntaisesti osuudesta Söderkullalandetin koillisosassa. Alueen liittyjät tavoitetaan vaihtoehtoisella reitillä Fladanin pohjoispuolitse ja sen koillispuolella olevien peltojen halki. Uusi linjaus näkyy oheisessa kartassa.

Muutos on välttämätön kahdesta syystä. Alkuperäinen linjaus oli teknisesti hyvin haastava ja tämän vuoksi kustannus – hyöty suhteeltaan heikko. Linjan varrella oli vain kaksi potentiaalista uutta liittyjää. Uusi linjaus on teknisesti selvästi helpompi ja sen varrella on ainakin toistakymmentä uutta potentiaalista liittyjää. Uusi linjaus tuli mahdolliseksi uuden linjauksen varrelle ilmoittautuneen liittyjän myötä.

Söderkullalandetin runkoputken valmistuttua urakoitsija siirtyy vesialitusten rakentamiseen. Tämä työ on aloitettava, ennen kun rakentamisen mahdollistama lupa vanhenee syksyllä. Tähän työhön kuluu arvioilta kaksi kuukautta. Heinäkuussa aloitetaan kiinteistöpumppujen asentaminen Söderkullalandetiin. Tavoitteena on liittää Söderkullalandet vesi- ja viemäriverkkoon loppukesällä.

Tämän jälkeen rakentaminen siirtyy muille alueille, Takvedaholmen, Prästholmen, Björkholmen, Röysö ja Sandholmen.

Kråkön ja Kråkörenin osalta selvitetään vielä toteuttamisvaihtoehtoja. Nykyisen suunnitelman (ja luvan) mukaan nämä saaret tavoitetaan pitkällä vedenalituksella Norrkullalandetin lounaisosasta. Tämä vaihtoehto on edelleen mahdollinen, vaikka rantanousu Norrkullalandetin päässä on hyvin haastava ja edellyttää paljon louhintaa myös rakennusten läheisyydessä. Tämä vaihtoehdon varrella ei tietenkään ole yhtään potentiaalista uutta liittyjää.

Toinen vaihtoehto on rakentaa linjasto Norrkullalandetissa maitse aina mökkikylälle asti, saaren itäosaan. Mökkikylälle liittyminen verkostoon on tärkeää varsinkin alueen tulevaa kehittämistä ajatellen. Myös osuuskunnalle olisi tarkoituksenmukaista sada verkon piiriin ympäri vuoden suhteellisen paljon vettä kuluttava osakas.

Tämän vaihtoehdon toteutumien riippuu linjaston reitin varrelle ilmoittautuvien liittyjien määrästä. Hallitus on pyrkinyt selvittämään kiinteistön omistajien tämänhetkistä kiinnostusta. Useita kiinnostuneita on ilmoittautunut ja nähtäväksi jää onko heitä riittävän monta. Reitin varrella on joka tapauksessa, pitkällä tähtäimellä, kymmeniä potentiaalisia liittyjiä.

Tavoitteena on edelleen, että linjasto on teknisesti käyttövalmis kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jos Kråkön osalta toteutuu jälkimmäinen vaihtoehto (maitse) niin Kråkö liitetään verkostoon vasta keväällä 2021. ”Kesäveden” myötä aikataululla ei ole Kråkön liittyjien kannalta käytännön merkitystä.

Hallitus muistuttaa myös, että linjaston maisemointi tapahtuu vasta joko kiinteistöpumppujen asentamisen yhteydessä tai sen jälkeen, viimeistään kesällä 2021.

Osuuskunta kokouksen päätöksen mukaisesti liittyjät vastaavat tonttiliittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Poikkeuksen muodostaa kiinteistöpumppu, jonka osuuskunta hankkii ja asennuttaa. Liittyjä voi tietysti rakentaa tonttiliittymän itse tai käyttää siihen nykyistä runkolinjan urakoitsijaa tai palkata joku muu urakoitsija.

Nykyinen urakoitsija toimittaa pumput kiinteistölle. Sitä ennen liittyjän tulisi sopia, mikäli häntä on tarkoitus käyttää, hänen kanssaan tonttiliittymän rakentamisesta. Osuuskunta (edustaja: Robert Lindström) ja liittyjä sopivat keskenään kiinteistöpumpun sijainnista ja tonttiliittymän reitistä.

Söderkullalandetin liittyjien liittymämaksun seuraavan erän, 7 000€, eräpäivä on 15.5.2020.
Muiden alueiden toinen erä tulee maksettavaksi töiden edetessä saariin.

Nykyoloissa osuuskunnan vuosikokousta ei voida järjestää sääntöjen edellyttämän aikamäärän kuluessa. Vuosikokousasiakirjat tulevat osuuskunnan verkkosivuille nähtäviksi toukokuun kuluessa. Vuosikokouksen ajankohta riippuu tietysti Valtioneuvoston ja viranomaisten linjauksista.

Mikäli hallitus päätyy esittämään muutoksia Kråkön linjaston reittiin ja, siinä yhteydessä, hankkeen 2. vaiheen (Mökkikylä) käynnistämisestä, edellyttää se osuuskuntakokouksen päätöstä.

Toivotamme osakkaille, olosuhteet huomioon ottaen, turvallista ja mukavaa kesää.

Hallitus