KOKOUSKUTSU / KALLELSE

KUTSU VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEEN

Vesiosuuskunta Sibbe-Coop:n osakkaat kutsutaan osuuskunnan vuosikokoukseen 15.6.2019 klo 14.00 Gumbo talossa, Gumbostrandissa.

Kokouksessa käsitellään, sääntöjen 12§:n mukaisten tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi,

 • Hallituksen tiedonanto hankkeen nykytilasta ja siihen liittyvät päätökset
  • Takaussopimus Sipoon kunnan kanssa
  • Sopimus Sipoon vesilaitoksen kanssa
  • Urakkakilpailutuksen tilanne
  • Mahdollinen päätös rakennustöiden aloittamisesta. (Päätös on ehdollinen; ehtoina riittävä määrä liittymissopimuksia sekä myönnetty takaus)
 • Mikäli päätös rakennustöiden aloittamisesta on tehty
  • Putkilinjauksen rakentamiseen liittyvät katselmukset osakkaiden kiinteistöillä
  • Liittymissopimusten tekeminen
  • Muiden kiinteistön omistajien suostumuksen hankkiminen

Hallitus

——————————————————-

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Vattneandelslaget Sibbe-Coop kallas till andelslagets årsmöte den 15.6.2019 klo 14.00 i Gumbo huset i Gumbostrand.

På mötet behandlas, förutom i stadgarnas § 12 nämnda sedvanliga årsmötesärenden,:

 • Styrelsens information om prjoktets nuläge och därmed relaterade beslut
  • Borgensavtalet med Sippo kommun
  • Avtal med Sibbo vattenverk
  • Konkurrenssättningens läge
  • Eeventuellt beslut om påbörjande av byggarbetena (Beslutet är villkorligt; villkoren är en tillräcklig mängd anslutningsavtal och borgensavtal med Sibbo kommun)
 • Om beslut om påbörjande av byggarbetena är fattat
  • Inspektion på medlemmarnas fastigheter med tankle på dragningen av rörledningen
  • Ingående av anslutningsavtal
  • Inhämtande av övriga fastighetsägares tillstånd

Styrelsen