Bäste medlem i vårt vattenandelslag.

Det var en tid sedan info-tillfället på hösten och vårt projekt har gått framåt.

Vi har för tillfället 118 medlemmar och glädjande nog fick vi flere nya efter infotillfället. Beklagligtvis var styrelsen tvungen att avvisa några medlemsansökningar

Orsaken till det negativa beslutet var att den till ansökningen kopplade fastigheten är belägen på en holme dit andelslaget inte har tillstånd till vattenunderskridning. Spelet är dock inte förlorat för dessa personers del. Om och när vi får igång byggnadsarbetet, måste vi i varje fall ansöka om nya vattenunderskridningstillstånd och i detta sammanhang inkluderar vi också de holmar där det finns intresse för medlemskap.

Under höstens lopp har styrelsen sammanträtt fem gånger. Vi har ,tillsammans med planerarna, gått runt i området för att kontrollera och korrigera linjedragningarna. Den detaljerade linjedragningen slås fast först efter diskussioner med respektive fastighetsägare. Styrelsen har fått en kostnadskalkyl för tekniken och rörledningen och har preliminärt kartlagt potentiella kontraktörer. Byggandet av rörledningen i dess nuvarande maximala omfattning skulle kosta drygt 2M€. Vi har kommit överens med vattenverket om inköpspris för vatten- och avlopp. Vi beviljas 50% rabatt på vattenpriset.

Styrelseordföranden har konsulterat Kitö andelslaget. Kitö-projektet är på slutrakan och deras erfarenheter och lärdomar är guld värda när vi för vårt projekt framåt.

Vi har också lyssnat på en person som har varit aktiv inom vattenandelslagenas förbund och fått många råd, alla misstag måste man inte  göra själv….

Hur går vi framåt?

För närvarande strävar vi till att diskutera med Sibbo kommun om borgen för ett eventuellt lån, med Keravan energia om flyttning av luftledningar till samma dike med våra rör och många andra detaljer. Vi undersöker även möjligheten att inkludera ljuskabel för snabba nätförbindelser i vårt projekt.

När vi fått svar på dessa frågor, kan vi för medlemmarna presentera fakta och den för Sibbe-Coop alldra viktigaste frågan: SKALL VI PÅBÖRJA BYGGANDET?

Tidpunkten för den här frågan är januari-februari 2019. På ett extraordinärt andelslagsmöte tas beslutet om påbörjandet av byggnadsskedet eller uppskjutande av projektet. Medlemmarna får då information om vad en anslutning till vatten- och avsloppsnätet skulle kosta med dåvarande medlemsantal och på vilket sätt anslutningsavgifterna fastslås. Denna tidtabell möjliggör byggstart under år 2019.

Styrelsen kommer att föreslå en batalningsplan, som är kopplad till framskridandet av byggnadsarbetena och deltagarna besluter då om de alternativ vi väljer – ingen har troligen intresse att betala hela anslutningsavgiften på en gång.

På mötet behandlas även andelslagets nya stadgar, våra nuvarande stadgar är föråldrade. Efter att stadgarna godkänts har Lagen om andelslag förändrats och innehållet i våra stadgar är inte i enlighet med dessa. Den nuvarande ordalydelsen i stadgarna möjliggör tex. inte befrielse från mervärdesskatt. Förslaget till nya stadgar skickas till medlemmarna tillsammans med möteskallelsen.

Den nya Lagen om andelslag  inverkar även på tidpunkten för andelslagsmötet. Enligt våra nuvarande stadgar kan mötet kalllas samman med en varsel på 7 dagar men när betydande ändringar i stadgarna görs, kräver lagen en varsel på en månad.

Kallelsen till det extraordinära andelslagsmötet skickas per e-post till medlemmarna genast när styrelsen har fått all nödvändig information insamlad. Kallelsen kommer även attt publiceras på vår nätsida www.sibbe-coop.fi och i vår Facebook grupp.

Vi önskar alla en fridfull väntan på julen

Styrelsen
Sibbe-Coop