Vanliga frågor angående Sibbe-Coop vattenserviceandelslaget

Vad är skillnaden mellan medlemsavgift och anslutningsavgift?

Medlemsavgiften är personlig, upppgår till 500€ och berättigar till att skaffa en anslutning i det av Sibbe Coop upprätthållna vatten- och avloppsnätet.

Anslutningsavgiften debiteras, i enlighet med beslut fattat av andelslagsmötet, då fastigheten ansluts till nätet. Anslutningsavgiftens storlek beror på antalet fastigeheter och kostnaderna för att bygga det nät som är planerat på basen av fastigheternas läge.

Varför är anslutningsavgiften högre för de sm blivit medlemmar efter 31.10.2018?

De fastighetsägare som blir medlemmar efter 31.10.2018 betalar ett av andelslagsmötet fastställt högre pris för anslutningen. Det högrre priset beror på det tillägsarbete och eventuella förändringar av nätet som behövs vid anslutande av en ny fastighet.

Kan ett medlemskap berättiga till flere anslutningar?

Ja och nej. Huvudprincipen är att en anslutning omfattar en helhet: bostadshus, bastu och uthus. Det är dock möjligt att bostadshus och bastu är belägna på olika fastigheter. Då gäller en anslutning. Om det på samma fastighet finns flere bostadshus och bastun, bör varje “hushåll” erlägga en anslutningsavgift. Styrelsen kommer att föreslå ett förfarande som i dessa fall leder till nedsatta avgifter. Detta gäller även fallet att det byggs nya hus på en fastighet som redan är ansluten till nätet.

Hur nära fastigheten kommmer stamnätet?

Strävan är att bygga nätet så nära fastigheten som möjligt, i princip på högst 100 m:s avstånd. För att vara ekonomiskt genomförbart, bör det dock finnas minst 5 anslutningar/kilometer. Om detta inte är falllet utan fastigheten tex. är belägen ensam i ändan på ett flere kilometer långt röravsnitt, medför detta tilläggskostnader för fastighetsägaren.

Det fins ännu inga byggnader på vår fastighet. Vad skalll vi göra?

Det lönar sig att ansluta sig till andelslaget och försäkra sig om att i framtiden kunna nasluta sig till nätet om en byggnad uppförs.

När bör anslutningsavgiften erläggas?

Genom att ingå anslutningsavtalet förbinder sig medlemmen att erlägga den avgift som andelslagsmötet fastställt. Även en eventuell delning av avgiften i rater faställs av andelslagsmötet. Man kunde eventuellt tänka sig att att avgiften skulle fördelas olika beroende på var ifrågavarande fastighet är belägen.